PrihlásenieHome Doškoľovacie kurzy
Doškoľovacie kurzy inštruktorov PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Nedeľa, 15 Apríl 2012 17:59


DOŠKOĽOVACIE KURZY INŠTRUKTOROV:
§ 11 zákona NR SR č. 93/2005 Z.z. o autoškolách

 

 

Predĺženie platnosti inštruktorského preukazu:

1. Okresný úrad v sídle kraja na žiadosť držiteľa inštruktorského preukazu predĺži platnosť inštruktorského preukazu, ak je bezúhonný a po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl úspešne vykonal skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Na posúdenie bezúhonnosti žiadateľa o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahuje ustanovenie § 8 ods. 6.

2. Doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl zabezpečuje komora. Na organizáciu skúšok na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu po doškoľovacom kurze inštruktorov sa vzťahujú ustanovenia § 9 rovnako.

3. Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, inak okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, číslo inštruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.

4. Prílohou žiadosti je

  1. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiac,
  2. doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
  3. farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.

5. Okresný úrad v sídle kraja vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu, nový inštruktorský preukaz do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Inštruktorský preukaz sa nepredĺži, ak nie sú splnené podmienky podľa ods. 1, 3 a 4.

 

Z uvedeného vyplýva že žiadateľ o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu musí podať riadne vyplnené tlačivo „Prihláška do kurzu“ na Úrad komory, ktoré je na tejto webovej stránke v dostatočnom predstihu, ako uplynie platnosť inštruktorského oprávnenia, a to z dôvodu, aby bol včas zaradený do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.


Ďalšie informácie o doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl:

  • Komora sa snaží žiadateľov zaraďovať do svojich výcvikových stredísk   čo najbližšie k miestu ich trvalého bydliska – ak je to možné, o čom sú písomne vyrozumení.
  • Doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl sa nevykonávajú dátumovo, ale sú otvárané podľa počtu prijatých prihlášok. To znamená, ak sa naplní počet žiadateľov minimálne 10, otvárame doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl.
  • Zaradiť do kurzu je možné maximálne 15 žiadateľov.
  • Časový rozsah doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl je 40 vyučovacích hodín podľa platnej učebnej osnovy. Účasť na kurze je nezastupiteľná.
  • Účastnícky poplatok za doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl je 250,00 €. Platbu je možné vykonať len v plnej výške prostredníctvom poštového poukazu na účet, priamym vkladom  v banke, prevodným príkazom alebo cez internetbanking.

 

 

Zmluvný partner

logo_Jurik.jpg

Zmluvný partner

struharnansky.jpg

Zmluvný partner

sabia2.jpg

Zmluvný partner

banner.jpg


(c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 2012-2020


Webstránka bola vytvorená redakčným systémom Joomla!.