DOŠKOĽOVACIE KURZY INŠTRUKTOROV PO NOVOM !!! Vytlačiť
Napísal Solárová Katarína   
Štvrtok, 16 Január 2020 11:36

Informácia pre doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl podľa novely zákona

č. 93/2005 Z. z. o autoškolách platnej od 23.05.2020!!!

 

Všetci držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22.05.2020 musia 

absolvovať prvý doškoľovací kurz inštruktorov podľa novej účinnosti zákona

do dátumu  22.05.2022.

 

Ak váš inštruktorský preukaz končí do 23.05.2020 postupujete podľa doterajších

podmienok zákona č. 93/2005 Z. z o autoškolách. 

 

V prípade, že váš inštruktorský preukaz končí od 24.05.2020 do 22.07.2020, tak

žiadate o doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl podľa starých podmienok zákona

č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, t.j. zašlete na Úrad komory prihlášku do kurzu 

a v lehote najskôr 6 mesiacov a najneskôr 3 mesiace pred ukončením platnosti 

inštruktorského preukazu, zasielate žiadosť o predĺženie platnosti na okresný úrad,

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja. Doškoľovací kurz

inštruktorov autoškôl ale už absolvujete podľa nových podmienok zákona. 

Z uvedeného vyplýva, že SKVZA bude mať prvý doškoľovací kurz inštruktorov 

autoškôl podľa novej platnej legislatívy už dňa 24.05.2020. 

 

Po dátume 22.07.2020 sa účastníci do doškoľovacích kurzov inštruktorov autôškôl

prihlasujú dva mesiace pred ukončením platnosti inštruktorského preukazu. Lehota

je uvedená v novele zákona o autoškolách.