logo

Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR

Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR - pozastavenie výkonu prezenčnej výučby autoškôl na území SR

Vzhľadom k zhoršujúcemu vývoju epidemiologickej situácie a na základe požiadavky z Úradu verejného zdravotníctva SR - sa pozastavuje ku dňu 24.02.2021 usmernenie ministra dopravy a výstavby SR k prevádzkovaniu niektorých činností - školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy, časť školenia a záverečné skúšky v autoškolách (príloha č. 1 zverejnená dňa 11.02.2021). 
Toto usmernenie platí dňom 24.02.2021 počnúc polnocou. Upozornenie: praktickú výučbu nie je možné vykonávať avšak teoretickú časť je možné vykonávať naďalej - dištančnou formou. Toto usmernenie platí iba pre prílohu č.1 (COVID AUTOMAT PRE AŠ).

Ostatné prílohy sa naďalej riadia COVID automatom zverejneným 11.02.2021 -  školenia inštruktorov, školenia KKV a školenia ADR. 

V prípade zmeny epidemiologickej situácie alebo prijatia ďalších opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, bude toto usmernenie novelizované.


Vyjadrenie z prezídia PZ

V súvislosti z viacerými podnetmi, ktoré sme obdržali v predchádzajúcich dňoch z jednotlivých KDI a ODI k vykonávaniu skúšok z odbornej spôsobilosti a preskúšaní, zaujíma ODP P PZ k predmetnej veci nasledovné stanovisko:

Skúšky z odbornej spôsobilosti a preskúšania odbornej spôsobilosti sa vykonávajú podľa príkazu prezidenta Policajného zboru č. PPZ-ODP1-2021/013889-003 zo dňa 12.2.2021 s tým, že žiadatelia o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti a držitelia vodičského oprávnenia podrobujúci sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti majú výnimku zo všeobecného obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v rozsahu cesty na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 podľa bodu C.24. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5.2. 2021 (publikované v Zbierke zákonov pod č. 49/2021 Z. z.).

Na základe tejto výnimky prichádzajú žiadatelia na miesto vykonania skúšky alebo preskúšania, ktoré im určí orgán verejnej moci na základe prihlášky podanej prevádzkovateľom autoškoly, pričom týmto miestom môže byť aj prevádzka autoškoly.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že skúšky z odbornej spôsobilosti a preskúšania odbornej spôsobilosti sa vykonávajú podľa príkazu prezidenta Policajného zboru č. PPZ-ODP1-2021/013889-003 zo dňa 12.2.2021 a prevádzkovateľ autoškoly je povinný podľa ustanovenia § 80 ods. 10 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zabezpečiť na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti osobu oprávnenú vykonávať výcvik a príslušné výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami aj vtedy, ak autoškola má alebo môže mať pozastavenú činnosť prevádzky regionálnym hygienikom.

 


Informácia úradu SKVZA - prijatie u ministra dopravy

Dňa 16.02.2021 sa uskutočnilo prijatie u ministra dopravy pána Doležala MDV SR za prítomnosti štátneho tajomníka pána Kmeťa a gen. riaditeľa sekcie cestnej dopravy pána Vargu.
Predmetom rokovania bola situácia autoškôl počas COVID automatu, kompenzácia na zníženie následkov pandémie, dopad legislatívnych predpisov a ich úprava počas núdzového stavu.
Celé stretnutie malo konštruktívny priebeh s cieľom spoločne postupovať v prospech prevádzky autoškôl s dôrazom na udržanie vykonateľnosti praktického výcviku a prezenčnej výuky so zachovaním hygienických opatrení a ochrany zdravia klientov ale aj zamestnancov autoškôl.
Oceňujeme pozitívny prístup a snahu nájsť riešenia v tejto neľahkej situácii a vážime si prísľub ústretovosti aj na ďalšie spoločné témy, ktoré sme predložili vrátane návrhov budúcich legislatívnych úprav v oblasti výchovy a  vzdelávania vodičov.

Za SKVZA sa na prijatí zúčastnili pán Grešo predseda DR a pán Rohaľ, predseda P SKVZA.

O výsledkoch ako aj ďalších krokoch budeme priebežne uverejňovať informácie.

Martin Marcinčin, úrad SKVZA


Informácia úradu SKVZA

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo dotazov zo strany členov SKVZA, ak chceme na všetky odpovedať prosíme o písomnú komunikáciu emailom. Na všetky tieto otázky a podnety nájdu členovia odpovede priebežne a každý člen si ich môže pozrieť po prihlásení na stránke www.skvza.sk v časti pre členov. Pri písomnej komunikácii používajte číslo člena komory, aby sme mohli odpovedať aj adresne členovi SKVZA. Na opakujúce sa otázky budeme uvádzať iba 1 odpoveď. Privítame každý podnet, ktorý bude prínosom a po spracovaní tieto podnety budeme postupne predkladať na príslušné inštitúcie. Prajeme veľa zdravia.

Úrad komory autoškôl 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.