logo

Konverzia motocykla L3e/L4e-A2 a Le3/L4e-A3

Subkategórie motocyklov L3e-A1, L3e-A2, L3e-A3, L4e-A1, L4e-A2 a L4e-A3

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podrobnejšie definície a členenie vozidiel kategórie L ustanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a v platnom znení.

Motocykle kategórie L3e a L4e sa členia na subkategórie, ktoré majú súvis s vodičským oprávnením (skupina vo vodičskom preukaze) potrebným na vedenie daného motocykla. Členenie motocyklov na tieto subkategórie L3e-A1, L3e-A2, L3e-A3, L4e-A1, L4e-A2 a L4e-A3 je podrobnejšie popísané v nasledovnej tabuľke:

Spoločné klasifikačné kritériá vozidiel kategórie L

 1. dĺžka ≤ 4 000 mm alebo ≤ 3 000 mm pre vozidlá L6e-B alebo ≤ 3 700 mm pre vozidlá L7e-C a
 2. šírka ≤ 2 000 mm alebo ≤ 1 000 mm pre vozidlá L1e alebo ≤ 1 500 mm pre vozidlá L6e-B alebo L7e-C a
 3. výška ≤ 2 500 mm a

L3e - Dvojkolesový motocykel

 1. dvojkolesový a s predpísaným pohonom a
 2. maximálna hmotnosť = technicky prípustná hmotnosť podľa údajov výrobcu a
 3. dvojkolesové vozidlo, ktoré nemôže byť klasifikované podľa kategórie L1e

L3e-A1 - Motocykel s nízkym výkonom

 1. objem motora ≤ 125 cm3 a
 2. maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 11 kW a
 3. pomer výkon/hmotnosť ≤ 0,1 kW/kg

L3e-A2 - Motocykel so stredným výkonom

 1. maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 35 kW a
 2. pomer výkon/hmotnosť ≤ 0,2 kW/kg a
 3. nie je odvodený od vozidla vybaveného motorom, ktorého výkon je viac ako dvojnásobný, a
 4. vozidlo kategórie L3, ktoré nemôže byť klasifikované podľa doplňujúcich subklasifikačných kritérií 7, 8 a 9 pre vozidlo L3e-A1

L3e-A3 - Motocykel s vysokým výkonom

 1. akékoľvek iné vozidlo L3e, ktoré nemôže byť klasifikované podľa klasifikačných kritérií pre vozidlo L3e-A1 alebo L3e-A2

L4e Dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom

 1. základné motorové vozidlo spĺňajúce klasifikačné a doplňujúce klasifikačné kritériá pre vozidlá L3e a
 2. základné motorové vozidlo vybavené jedným postranným vozíkom a
 3. maximálne so štyrmi miestami na  sedenie vrátane miesta pre  vodiča na motocykli s postranným vozíkom a
 4. maximálne s dvoma miestami na sedenie pre cestujúcich v postrannom vozíku a
 5. maximálna hmotnosť = technicky prípustná hmotnosť podľa údajov výrobcu

 

Skupiny vodičských oprávnení na vedenie motocyklov

Podľa § 75 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 8/2009 Z. z.“) sa na účely udeľovania vodičských oprávnení motorové vozidlá členia na jednotlivé skupiny. Členenie skupín pre motocykle je podrobnejšie popísané v nasledovnej tabuľke:

A1

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a  pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg

A2

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu

A

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora

Podľa § 78 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je

 1. 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1,
 2. 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2,
 3. 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A.

Na základe vyššie uvedeného vodičské oprávnenie skupiny

 1. A1 oprávňuje viesť motocykle subkategórie L3e-A1,
 2. A2 oprávňuje viesť motocykle subkategórie L3e-A1 a L3e-A2,
 3. A oprávňuje viesť motocykle subkategórie L3e-A1, L3e-A2 a L3e-A3.

 

Konverzia motocykla

Pre motocykle, ktoré vychádzajú z rovnakého typu a ktoré môžu byť na základe základných konštrukčných parametrov zaradené do rovnakej kategórie L3e alebo L4e, ktoré je možné jednoduchou úpravou (napr. softwarovou úpravou riadiacej jednotky) zaradiť do subkategórie L3e-A2 alebo L3e-A3, alebo do subkategórie L4e-A2 alebo L4e-A3, si môže výrobca vozidla nechať schváliť tzv. konverziu motocykla podľa bodu 4.3 prílohy II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek v platnom znení.

Uvedené znamená, že pokiaľ je záujemca o motocykel držiteľom skupiny vodičského oprávnenia iba A2, tak mu výrobca motocykla alebo jeho zástupca upraví daný motocykel na subkategóriu L3e-A2 alebo L4e-A2. A následne, ak tento záujemca v budúcnosti bude držiteľom skupiny vodičského oprávnenia A, tak mu výrobca motocykla alebo jeho zástupca upraví daný motocykel na subkategóriu L3e-A3 alebo L4e-A3. Alebo sa motocykel môže predať držiteľovi vodičského oprávnenia skupiny A, ktorý si motocykel prostredníctvom konverzie môže upraviť na subkategóriu L3e-A3 alebo L4e-A3. Alebo môže držiteľ vodičského oprávnenia skupiny A predať motocykel držiteľovi vodičského oprávnenia skupiny A2 a tento si prostredníctvom konverzie môže nechať motocykel upraviť na subkategóriu L3e-A2 alebo L4e-A2. Podmienkou je, že konverziu môže vykonať iba výrobca alebo zástupca výrobcu a po vykonaní konverzie musí vydať doklady o vykonaní konverzie (vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie a kópiu typového schválenia konverzie).

 

Iná technická zmena

Pokiaľ je na evidovanom motocykli vykonaná konverzia, tak podľa § 41 písm. m) vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len“ vyhláška č. 131/2018 Z. z.) ide o inú technickú zmenu, ktorú je potrebné premietnuť do dokladov vozidla (osvedčenia o evidencii časti I a osvedčenia o evidencii časti II) a tá sa vykonáva na príslušnom schvaľovacom orgáne (okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií).

Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle obsahuje

 1. identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.,
 2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla,
 3. originál osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii.
 4. kópiu typového schválenia konverzie podľa bodu 4 prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014,
 5. vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie podľa bodu 4.3 prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014,
 6. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania po vykonaní konverzie motocykla.

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk