logo

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SKVZA

Valné zhromaždenie členov SKVZA sa uskutoční dňa

14. marca 2024 od 10,00 h v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

 

Písomná pozvánka pre členov SKVZA bude zaslaná prostredníctvom pošty.

 

úrad SKVZA 


DOŠKOĽOVACÍ KURZ INŠTRUKTOROV - PRAVIDELNÝ - TERMÍNY

Zverejňujeme plánované termíny doškoľovacích kurzov inštruktorov - pravidelné jednodňové školenie v mesiaci marec 2024

01.03.2024 NITRA - voľné 

02.03.2024 BARDEJOV - obmedzený počet

06.03.2024 BRATISLAVA - voľné

11.03.2024 ŽILINA - obsadené

12.03.2024 NITRA - voľné

12.03.2024 BARDEJOV - obsadené

16.03.2024 BARDEJOV - obmedzený počet

19.03.2024 PREŠOV - obsadené

20.03.2024 ŽILINA - voľné 

27.03.2024 ŽILINA - voľné 

 

Účastníkov sme na termíny zaraďovali v prípade, pokiaľ bola na úrade SKVZA prijatá prihláška. 

Ak nemáte podanú prihlášku a je potrebné absolvovať pravidelné školenie inštruktorov v niektorom uvedenom voľnom termíne,

je potrebné kontaktovať úrad SKVZA 


KEDY SA PRIHLASOVAŤ NA PRAVIDELNÝ DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Informácia pre inštruktorov autoškôl - ako a kedy sa prihlasovať na doškoľovací kurz inštruktorov - pravidelný (jednodňové školenie inštruktorov). 

 

1. Absolvovanie pravidelného výcviku prvý krát po udelení inštruktorského oprávnenia 

Po absolvovaní kurzu na získanie inštruktorského oprávnenia a úspešnej záverečnej skúške účastník žiada okresný úrad o vydanie inštruktorského preukazu.

Po splnení podmienok je účastníkovi vydaný inštruktorský preukaz na dobu 10 rokov. 

Podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách - je inštruktor povinný absolvovať doškoľovací kurz inštruktorov - pravidelný do dvoch rokov od UDELENIA (nie vydania)
a potom periodicky v dvojročnom intervale. 

Príklad:

Záverečná skúška bola 17.02.2022. Okresný úrad vydal inštruktorský preukaz 20.03.2022 s platnosťou do 17.02.2032. Najneskôr sa musí inštruktor zúčastniť prvého 

pravidelného školenia do 17.02.2024. Prihláška sa podáva najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty na absolvovanie pravidelného školenia inštruktorov. 

2. Absolvovanie pravidelného výcviku po predĺžení platnosti inštruktorského oprávnenia

Držiteľ inštruktorského oprávnenia je povinný absolvovať periodicky každé dva roky doškoľovací kurz inštruktorov - pravidelný. Predĺženie platnosti inštruktorského

oprávnenia a jeho vydanie  nemá vplyv na dátum absolvovania pravidelného výcviku. 

Príklad: 

Pravidelný výcvik inštruktorov bol absolvovaný 20.03.2022. Najbližší pravidelný výcvik má byť absolvovaný do 20.03.2024. 

Ak inštruktor predlžoval platnosť inštruktorského oprávnenia napr. 15.06.2023 a bol mu vydaný nový "predĺžený" inštruktorský preukaz, tak inštruktor si stále "stráži"

dvojročný interval do 20.03.2024 a stále periodicky  každé dva roky. 

Prihláška na doškoľovací kurz inštruktorov - pravidelný sa podáva podľa zákona najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty účasti na školení.

 

3. Rozšírenie inštruktorského oprávnenia - postupuje sa podľa bodu 1, kedy je udelené inštruktorské oprávnenie. 

 

 

 

 

 


Informácie v súvislosti s ukončením krízovej situácie

V súvislosti s ukončením krízovej situácie vo vzťahu ku COVID - 19,  zverejňujeme informácie, týkajúce sa autoškôl a školiacich stredísk KKV, ktoré zverejnilo

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. 

 Pre autoškoly: 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/autoskoly

 Lehoty trvania a forma vzdelávania vo vodičských kurzoch v súvislosti s ukončením krízovej situácie

 

 Pre školiace strediská KKV zamerané na výcvik vodičov profesionálov: 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/povinna-zakladna-kvalifikacia-a-pravidelny-vycvik-niektorych-vodicov

 Forma vzdelávania v kurzoch KKV v súvislosti s ukončením krízovej situácie

 

 

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk