logo

Autoškoly - opätovné spustenie prevádzok od 19.04.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (.pdf, 229 kB) a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 325 kB) (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 186/2021 V. v. SR“).

Podľa uznesenia vlády SR č. 203/2021 (bod B.1. ods. 35) zo dňa 16. apríla 2021, sa s účinnosťou od 19. apríla 2021, obmedzuje sloboda pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na území Slovenskej republiky v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod., pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na absolvovanie kurzu alebo skúšok a cestu späť v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak sa účastník kurzu preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a podľa § 2 ods. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 186/2021 V. v. SR sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  1. účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
  2. po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  3. pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri  takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
  4. počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
  5. zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Pre dodržanie povoleného počtu pri výučbe teórie prezenčnou formou výučby teórie a záverečnej skúšky je rozhodujúca plocha učebne, z čoho vyplýva, že do 90 m2 je povolený maximálny počet účastníkov kurzu alebo skúšky 6 osôb a pri ploche učebne nad 90 m2 je stanovených 15 m2 na jednu osobu. Inštruktor, lektor a členovia skúšobnej komisie sa nezapočítavajú do stanovenej kapacity účastníkov kurzu.

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia prezenčnej výučby v učebni odporúčame aj naďalej využívať možnosť dištančnej výučby podľa § 34a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň podľa § 4 ods. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 186/2021 V. v. SR je potrebné dodržiavať aj nasledovné:

a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

d) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

e) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

3. zákaz podávania rúk,

f) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

g) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

 

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru sa s platnosťou od 20. apríla 2021 opätovne spúšťajú záverečné skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia a počnúc dnešným dňom (19. apríl 2021) je možné opätovne podávať na príslušnom orgáne Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky prihlášky na záverečné skúšky.

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

 


186 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhláška, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia: 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku4) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
d) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
e) zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.


3) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4) Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.


AKTUÁLNE - Uznesenie vlády SR č.203

Uznesenie vlády SR k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

Dávame do pozornosti bod B. 35, ktorý si môžete pozrieť na nasledujúcom linku https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19172/1 

Po zlepšení epidemiologickej situácie sa budú opatrenia naďalej uvoľňovať. Prajeme Vám veľa zdravia. 

 

Úrad komory autoškôl


Aktuálna informácia - autoškoly

Minister dopravy a výstavby SR práve zverejnil na svojej facebookovej stránke dobrú správu a sme o krok bližšie.

"Vláda pred malou chvíľou uznesením schválila aj zrušenie zákazu vychádzania pre žiakov autoškôl. Znamená to, že Úrad verejného zdravotníctva musí teraz v najbližšej dobe zverejniť vyhlášku, ktorá umožní opätovné spustenie praktickej výučby. Sme vo finále a ja sa z toho veľmi teším. Pekný deň všetkým"

Minister dopravy Andrej Doležal


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk