logo

  • Domov
  • Novinky
  • Usmernenie v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 246/2022 Z. z.

Usmernenie v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 246/2022 Z. z.

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU odbor dopravnej polície vydalo usmernenie k postupu 

dopravných inšpektorátov na úseku vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti a na úseku rozhodovania 

o vodičskom oprávnení v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 246/2022 Z. z. 

ZNENIE USMERNENIA: 

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru v záujme zabezpečenia jednotného výkladu § 143g zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 246/2022 Z. z. účinného od 1.8.2022 (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) na úseku vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti a na úseku rozhodovania o vodičskom oprávnení vydáva nasledovné u s m e r n e n i e.

  1. Platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, dokladu o zdravotnej spôsobilosti, dokladu o psychickej spôsobilosti, ktorá uplynula alebo uplynie najneskôr do 31.8.2022 sa predlžuje do 30.6.2023,uplynie od 1.9.2022 sa nepredlžuje a je neplatné(ý).
  2. Lehoty súvisiace so skúškou z odbornej spôsobilosti alebo osobitnou skúškou podľa § 80 ods. 2 zákona o cestnej premávke a lehoty podľa § 17 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) sa začnú určovať a plynúť od 1.9.2022.
  3. Lehoty určené v rozhodnutiach podľa § 91 zákona o cestnej premávke a lehoty podľa § 91 ods. 4 tretej vety zákona o cestnej premávke, ktoré prestali plynúť dňa 9.4.2020 alebo vôbec nezačali plynúť dňa 9.4.2020, začnú opätovne plynúť od 1.9.2022 a to ich zvyšok alebo celé lehoty.
  4. Lehota na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti alebo osobitnej skúšky podľa § 17 ods. 2 vyhlášky, ktorá prestala plynúť dňa 9.4.2020 alebo vôbec nezačala plynúť dňa 9.4.2020, začne opätovne plynúť od 1.9.2022 a to jej zvyšok alebo celá lehota.

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk