logo

Podmienky pre prevádzky autoškôl a školiace strediská

Tak ako sme avizovali už včera, od piatka 10.12.2021 na základe Vyhlášky 290 Úradu verejného zdravotníctva SR sú autoškoly opätovne spustené pod podmienkou, že prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP. 

 

(1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,

b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(2) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

(3) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

Všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

b) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,

c) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,

d) zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

 Celé znenie vyhlášky ÚVZ SR si môžete stiahnuť tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_290.pdf 


Podmienky pre autoškoly od 10.12.2021

Autoškoly budú od piatka 10.12.2021 fungovať v režime OP. Teda pre zaočkovaných a ľudí, čo ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Budú sa môcť vykonávať aj praktické skúšky, nie iba teória. 

Akonáhle obdržíme detailnejšie informácie, budeme Vás informovať. 

 

Úrad SKVZA


Konverzia motocykla L3e/L4e-A2 a Le3/L4e-A3

Subkategórie motocyklov L3e-A1, L3e-A2, L3e-A3, L4e-A1, L4e-A2 a L4e-A3

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podrobnejšie definície a členenie vozidiel kategórie L ustanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a v platnom znení.

Motocykle kategórie L3e a L4e sa členia na subkategórie, ktoré majú súvis s vodičským oprávnením (skupina vo vodičskom preukaze) potrebným na vedenie daného motocykla. Členenie motocyklov na tieto subkategórie L3e-A1, L3e-A2, L3e-A3, L4e-A1, L4e-A2 a L4e-A3 je podrobnejšie popísané v nasledovnej tabuľke:

Spoločné klasifikačné kritériá vozidiel kategórie L

 1. dĺžka ≤ 4 000 mm alebo ≤ 3 000 mm pre vozidlá L6e-B alebo ≤ 3 700 mm pre vozidlá L7e-C a
 2. šírka ≤ 2 000 mm alebo ≤ 1 000 mm pre vozidlá L1e alebo ≤ 1 500 mm pre vozidlá L6e-B alebo L7e-C a
 3. výška ≤ 2 500 mm a

L3e - Dvojkolesový motocykel

 1. dvojkolesový a s predpísaným pohonom a
 2. maximálna hmotnosť = technicky prípustná hmotnosť podľa údajov výrobcu a
 3. dvojkolesové vozidlo, ktoré nemôže byť klasifikované podľa kategórie L1e

L3e-A1 - Motocykel s nízkym výkonom

 1. objem motora ≤ 125 cm3 a
 2. maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 11 kW a
 3. pomer výkon/hmotnosť ≤ 0,1 kW/kg

L3e-A2 - Motocykel so stredným výkonom

 1. maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 35 kW a
 2. pomer výkon/hmotnosť ≤ 0,2 kW/kg a
 3. nie je odvodený od vozidla vybaveného motorom, ktorého výkon je viac ako dvojnásobný, a
 4. vozidlo kategórie L3, ktoré nemôže byť klasifikované podľa doplňujúcich subklasifikačných kritérií 7, 8 a 9 pre vozidlo L3e-A1

L3e-A3 - Motocykel s vysokým výkonom

 1. akékoľvek iné vozidlo L3e, ktoré nemôže byť klasifikované podľa klasifikačných kritérií pre vozidlo L3e-A1 alebo L3e-A2

L4e Dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom

 1. základné motorové vozidlo spĺňajúce klasifikačné a doplňujúce klasifikačné kritériá pre vozidlá L3e a
 2. základné motorové vozidlo vybavené jedným postranným vozíkom a
 3. maximálne so štyrmi miestami na  sedenie vrátane miesta pre  vodiča na motocykli s postranným vozíkom a
 4. maximálne s dvoma miestami na sedenie pre cestujúcich v postrannom vozíku a
 5. maximálna hmotnosť = technicky prípustná hmotnosť podľa údajov výrobcu

 

Skupiny vodičských oprávnení na vedenie motocyklov

Podľa § 75 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 8/2009 Z. z.“) sa na účely udeľovania vodičských oprávnení motorové vozidlá členia na jednotlivé skupiny. Členenie skupín pre motocykle je podrobnejšie popísané v nasledovnej tabuľke:

A1

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a  pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg

A2

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu

A

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora

Podľa § 78 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je

 1. 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1,
 2. 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2,
 3. 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A.

Na základe vyššie uvedeného vodičské oprávnenie skupiny

 1. A1 oprávňuje viesť motocykle subkategórie L3e-A1,
 2. A2 oprávňuje viesť motocykle subkategórie L3e-A1 a L3e-A2,
 3. A oprávňuje viesť motocykle subkategórie L3e-A1, L3e-A2 a L3e-A3.

 

Konverzia motocykla

Pre motocykle, ktoré vychádzajú z rovnakého typu a ktoré môžu byť na základe základných konštrukčných parametrov zaradené do rovnakej kategórie L3e alebo L4e, ktoré je možné jednoduchou úpravou (napr. softwarovou úpravou riadiacej jednotky) zaradiť do subkategórie L3e-A2 alebo L3e-A3, alebo do subkategórie L4e-A2 alebo L4e-A3, si môže výrobca vozidla nechať schváliť tzv. konverziu motocykla podľa bodu 4.3 prílohy II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek v platnom znení.

Uvedené znamená, že pokiaľ je záujemca o motocykel držiteľom skupiny vodičského oprávnenia iba A2, tak mu výrobca motocykla alebo jeho zástupca upraví daný motocykel na subkategóriu L3e-A2 alebo L4e-A2. A následne, ak tento záujemca v budúcnosti bude držiteľom skupiny vodičského oprávnenia A, tak mu výrobca motocykla alebo jeho zástupca upraví daný motocykel na subkategóriu L3e-A3 alebo L4e-A3. Alebo sa motocykel môže predať držiteľovi vodičského oprávnenia skupiny A, ktorý si motocykel prostredníctvom konverzie môže upraviť na subkategóriu L3e-A3 alebo L4e-A3. Alebo môže držiteľ vodičského oprávnenia skupiny A predať motocykel držiteľovi vodičského oprávnenia skupiny A2 a tento si prostredníctvom konverzie môže nechať motocykel upraviť na subkategóriu L3e-A2 alebo L4e-A2. Podmienkou je, že konverziu môže vykonať iba výrobca alebo zástupca výrobcu a po vykonaní konverzie musí vydať doklady o vykonaní konverzie (vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie a kópiu typového schválenia konverzie).

 

Iná technická zmena

Pokiaľ je na evidovanom motocykli vykonaná konverzia, tak podľa § 41 písm. m) vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len“ vyhláška č. 131/2018 Z. z.) ide o inú technickú zmenu, ktorú je potrebné premietnuť do dokladov vozidla (osvedčenia o evidencii časti I a osvedčenia o evidencii časti II) a tá sa vykonáva na príslušnom schvaľovacom orgáne (okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií).

Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle obsahuje

 1. identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.,
 2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla,
 3. originál osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii.
 4. kópiu typového schválenia konverzie podľa bodu 4 prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014,
 5. vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie podľa bodu 4.3 prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014,
 6. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania po vykonaní konverzie motocykla.

 


Nová e-učebňa pre členov SKVZA

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že členovia SKVZA majú odteraz k dispozícií prístup do E-učebne, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu webovej stránky po prihlásení. V prípade, ak nepoznáte svoje prihlasovacie údaje, je potrebné nás kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk