logo

Vyjadrenie z prezídia PZ

V súvislosti z viacerými podnetmi, ktoré sme obdržali v predchádzajúcich dňoch z jednotlivých KDI a ODI k vykonávaniu skúšok z odbornej spôsobilosti a preskúšaní, zaujíma ODP P PZ k predmetnej veci nasledovné stanovisko:

Skúšky z odbornej spôsobilosti a preskúšania odbornej spôsobilosti sa vykonávajú podľa príkazu prezidenta Policajného zboru č. PPZ-ODP1-2021/013889-003 zo dňa 12.2.2021 s tým, že žiadatelia o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti a držitelia vodičského oprávnenia podrobujúci sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti majú výnimku zo všeobecného obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v rozsahu cesty na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 podľa bodu C.24. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5.2. 2021 (publikované v Zbierke zákonov pod č. 49/2021 Z. z.).

Na základe tejto výnimky prichádzajú žiadatelia na miesto vykonania skúšky alebo preskúšania, ktoré im určí orgán verejnej moci na základe prihlášky podanej prevádzkovateľom autoškoly, pričom týmto miestom môže byť aj prevádzka autoškoly.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že skúšky z odbornej spôsobilosti a preskúšania odbornej spôsobilosti sa vykonávajú podľa príkazu prezidenta Policajného zboru č. PPZ-ODP1-2021/013889-003 zo dňa 12.2.2021 a prevádzkovateľ autoškoly je povinný podľa ustanovenia § 80 ods. 10 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zabezpečiť na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti osobu oprávnenú vykonávať výcvik a príslušné výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami aj vtedy, ak autoškola má alebo môže mať pozastavenú činnosť prevádzky regionálnym hygienikom.

 


Informácia úradu SKVZA - prijatie u ministra dopravy

Dňa 16.02.2021 sa uskutočnilo prijatie u ministra dopravy pána Doležala MDV SR za prítomnosti štátneho tajomníka pána Kmeťa a gen. riaditeľa sekcie cestnej dopravy pána Vargu.
Predmetom rokovania bola situácia autoškôl počas COVID automatu, kompenzácia na zníženie následkov pandémie, dopad legislatívnych predpisov a ich úprava počas núdzového stavu.
Celé stretnutie malo konštruktívny priebeh s cieľom spoločne postupovať v prospech prevádzky autoškôl s dôrazom na udržanie vykonateľnosti praktického výcviku a prezenčnej výuky so zachovaním hygienických opatrení a ochrany zdravia klientov ale aj zamestnancov autoškôl.
Oceňujeme pozitívny prístup a snahu nájsť riešenia v tejto neľahkej situácii a vážime si prísľub ústretovosti aj na ďalšie spoločné témy, ktoré sme predložili vrátane návrhov budúcich legislatívnych úprav v oblasti výchovy a  vzdelávania vodičov.

Za SKVZA sa na prijatí zúčastnili pán Grešo predseda DR a pán Rohaľ, predseda P SKVZA.

O výsledkoch ako aj ďalších krokoch budeme priebežne uverejňovať informácie.

Martin Marcinčin, úrad SKVZA


Informácia úradu SKVZA

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo dotazov zo strany členov SKVZA, ak chceme na všetky odpovedať prosíme o písomnú komunikáciu emailom. Na všetky tieto otázky a podnety nájdu členovia odpovede priebežne a každý člen si ich môže pozrieť po prihlásení na stránke www.skvza.sk v časti pre členov. Pri písomnej komunikácii používajte číslo člena komory, aby sme mohli odpovedať aj adresne členovi SKVZA. Na opakujúce sa otázky budeme uvádzať iba 1 odpoveď. Privítame každý podnet, ktorý bude prínosom a po spracovaní tieto podnety budeme postupne predkladať na príslušné inštitúcie. Prajeme veľa zdravia.

Úrad komory autoškôl 


Informácia predsedu SKVZA

Prosíme jednotlivých inštruktorov a prevádzkovateľov autoškôl aby nezaťažovali úrad SKVZA písomne alebo telefonicky otázkami, na ktoré si každý môže nájsť odpoveď v predpisoch, usmerneniach a vyhláškach tak, že si to jednoducho naštuduje sám. 
Až samotná prevádzka autoškôl podľa teraz platného COVID automatu nám ukáže jednotlivé možnosti vykonávania konkrétneho výcviku. Nevieme vopred uhádnuť všetky varianty a ani navzájom sa vylučujúce kombinácie, preto odporúčame autoškolákom aby postupovali podľa legislatívy a hľadali spôsoby ako to vykonať. V tejto chvíli môžeme pracovať iba v možnostiach, ktorú sú k dispozícií po okresoch. Nastavme si pozitívny prístup a buďme v očakávaní, aby sa situácia s pandémiou vyvíjala smerom k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, až po zelenú fázu monitoring na celom Slovensku. 

 

predseda SKVZA
Ing. Jozef Rohaľ 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk