logo

Aktuálne - Dodatok č.2 - doplnenie učebnej osnovy

Dnešným dňom bol publikovaný Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa učebná osnova vodičských kurzov zo dňa 01.marca 2016 a ktorého účinnosť nadobúda zajtrajším dňom (t. j 29.12.2020).

 

Predmetný dodatok je zverejnený na: https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-rz/-/SK/RZ/MDVSR/V/2020/95/  ako aj na stránke ministerstva : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/autoskoly/ucebne-osnovy-kurzov-podla-ss-2-ods-1-zakona-c-93-2005-z-z-o-autoskolach-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/ucebne-osnovy-ucinne-od-1-marca-2016


Autoškoly, školiace strediská inštruktorov autoškôl a školiace strediská KKV - nové opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona  vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 589 kB).

Praktický výcvik v autoškole, školiacich strediskách inštruktorov autoškôl a školiacich strediskách KKV je s účinnosťou od 19. decembra 2020 pozastavený.  

Výučbu teórie môže vykonávať iba autoškola podľa § 34a vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dištančnou formou v rozsahu 100%)

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR je od 19. decembra 2020 pozastavený aj výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

 V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

 Ing. Jozef Rohaľ, predseda predstavenstva SKVZA


Záverečné skúšky v autoškolách

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu od 19.12.2020, sa skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského preukazu do odvolania nebudú vykonávať.
Prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti alebo osobitnú skúšku sa od prevádzkovateľov autoškôl do odvolania nepreberajú. 
Preskúšanie odbornej spôsobilosti držiteľov vodičského oprávnenia sa do odvolania nebudú vykonávať. 


Dištančná forma výučby teórie - podmienky

Dištančná forma výučby teórie vo vodičských kurzoch, inštruktorských kurzoch, doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl a kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku (ďalej len „kurzy“), je podľa aktuálneho znenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR“) jednou z foriem možností výučby teórie, nie však povinnosťou. Naďalej zostáva v platnosti, že autoškoly a školiace strediská môžu výučbu teórie vykonávať aj prezenčnou formou podľa opatrení vyplývajúcich z aktuálneho znenia vyhlášky ÚVZ SR. Dištančná forma výučby teórie v kurzoch sa realizuje len „on-line audio a video prenosom medzi inštruktorom/lektorom a účastníkom kurzu. Výučba teórie sa zaznamenáva v systéme JISCD spolu s plánovaním teoretickej výučby pred začatím hodiny s uvedením odkazu na internetovú stránku, kde sa výučba bude vyučovať.

Počas prebiehajúcej výučby teórie realizovanej dištančnou formou je prevádzkovateľ autoškoly/školiaceho strediska/inštruktor/lektor povinný bezplatne sprístupniť dané pripojenie štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na internetovú stránku, cez ktoré má byť realizovaná dištančná forma výučby teórie, a bez umožnenia pripojenia sa štátneho odborného dozoru na práve prebiehajúcu hodinu teórie, nie je možné takúto hodinu vyučovanú dištančnou formou vyznačiť v systéme JISCD a uznať. Podrobný postup na zaznamenávanie distančnej formy výučbu teórie nájdete kliknutím na tento odkaz (.pdf, 612 kB).


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk