logo

Školiace strediská KKV-povinnosť dodržiavať hygienické opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku ÚVZ SR č. 3/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 222 kB) (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 3/2021 V. v. SR“)

Z § 4 ods. 2 písm. d) vyhlášky ÚVZ SR č. 3/2021 V. v. SR, ako aj z uznesenia vlády SR č. 1/2021, (ktorým sa do 24. januára 2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na území Slovenskej republiky okrem územného obvodu okresu Nitra) vyplýva, že konanie hromadných podujatí uskutočňovaných na základe zákona je aj naďalej povolené. Pod tieto hromadné podujatia spadajú aj kurzy KKV, ktoré zabezpečujú poverené školiace stediská KKV na základe zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Z predmetného uznesenia vlády SR zároveň vyplýva, že účastníci - vodiči týchto kurzov, majú na cestu na takéto hromadné podujatia (kurzy) udelenú výnimku zo zákazu pohybu a pobytu vychádzania. V tomto prípade odporúčame všetkým účastníkom takéhoto kurzu KKKV sa pri náhodnej cestnej kontrole preukazovať pozvánkou príslušného povereného školiaceho strediska KKKV (t. j. pozvánkou na kurz KKV).

Vzhľadom na  aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a po vzájomnej konzultácii s ÚVZ SR, sa do 24. januára 2021 obmedzuje výkon školení školiacich stredísk KKV na nevyhnutné minimum. Z tohto dôvodu sa do 24. januára 2021 povoľuje vykonávať iba výhradne kurzy pravidelného výcviku vodičov, a to predovšetkým za dodržania odstupov minimálne 2 metre medzi všetkými zúčastnenými osobami a dodržiavaním ďalších opatrení, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 3/2021 V. v. SR:

a) vstup  a pobyt  v mieste  hromadného  podujatia umožniť  len  s prekrytými  hornými dýchacími  cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) zabezpečiť  pri  vstupe  do  priestorov  hromadného  podujatia  oznam  o  povinnosti,  že  v  prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

c) zaistiť  pri  vstupe  do  priestorov  hromadného  podujatia  dávkovače na  alkoholovú  dezinfekciu  rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť  iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

e) hygienické  zariadenia  priestorov  hromadného  podujatia  musia  byť  vybavené  tekutým  mydlom a papierovými utierkami,

f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  3. zákaz podávania rúk,

g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Kurzy základnej kvalifikácie KKV sú na území Slovenskej republiky  do 24. januára 2021 POZASTAVENÉ, avšak v prípade priaznivejšej epidemiologickej situácie alebo nových prijatých opatrení vládou SR, si Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhradzuje právo na zmenu tejto informácie.

Pre územný obvod okresu Nitra sa usporadúvanie akéhokoľvek druhu kurzov KKV do 29. januára 2021 NEODPORÚČA.

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.


Aktuálne - Dodatok č.2 - doplnenie učebnej osnovy

Dnešným dňom bol publikovaný Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa učebná osnova vodičských kurzov zo dňa 01.marca 2016 a ktorého účinnosť nadobúda zajtrajším dňom (t. j 29.12.2020).

 

Predmetný dodatok je zverejnený na: https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-rz/-/SK/RZ/MDVSR/V/2020/95/  ako aj na stránke ministerstva : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/autoskoly/ucebne-osnovy-kurzov-podla-ss-2-ods-1-zakona-c-93-2005-z-z-o-autoskolach-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/ucebne-osnovy-ucinne-od-1-marca-2016


Autoškoly, školiace strediská inštruktorov autoškôl a školiace strediská KKV - nové opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona  vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 589 kB).

Praktický výcvik v autoškole, školiacich strediskách inštruktorov autoškôl a školiacich strediskách KKV je s účinnosťou od 19. decembra 2020 pozastavený.  

Výučbu teórie môže vykonávať iba autoškola podľa § 34a vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dištančnou formou v rozsahu 100%)

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR je od 19. decembra 2020 pozastavený aj výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

 V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

 Ing. Jozef Rohaľ, predseda predstavenstva SKVZA


Záverečné skúšky v autoškolách

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu od 19.12.2020, sa skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského preukazu do odvolania nebudú vykonávať.
Prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti alebo osobitnú skúšku sa od prevádzkovateľov autoškôl do odvolania nepreberajú. 
Preskúšanie odbornej spôsobilosti držiteľov vodičského oprávnenia sa do odvolania nebudú vykonávať. 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk