logo

Informácia úradu SKVZA

Predstavenstvo, DR SKVZA a úrad SKVZA od vyhlásenia LOCKDOWNU v SR (od 19.12.2020) priebežne komunikuje o dopadoch opatrení na prevádzky autoškôl a spoločne pripravuje návrh riešení. Celý proces pozorne sledujeme a aktívne sa zapájame pri jednotlivých riešeniach.

 

Od tohto termínu sme vzhľadom na rozpracované aktivity pri príprave nových inštruktorov spustili „dištančné vzdelávanie“ na jednotlivých strediskách pre prípravu inštruktorov – zakúpili sme licencovaný program na dištančné vzdelávanie, aby sme splnili podmienku „prenosu obrazu a zvuku“ účastníkov. Na strediskách Bardejov, Banská Štiavnica, Trebišov, Liptovský Mikuláš a Trenčín sú od januára začaté kurzy v novej forme. Všetky tieto kurzy sú zároveň pod dohľadom ŠOD MDV, teda na každú výuku sa môže prihlásiť pracovník ŠOD a byť jedným z účastníkov a priebežne sa zúčastniť prebiehajúcej výuky. Postupne budú zahájené ďalšie kurzy v strediskách podľa adries záujemcov – nových inštruktorov. Budeme ich zahajovať podľa počtu nahlásených pri zachovaní aj rentability kurzov. Beží to ako pilotný projekt.

Rovnako pripravujeme podobné riešenie aj na pravidelný výcvik inštruktorov (kreditné vzdelávanie), ktoré momentálne nemôžeme spustiť. Lehoty platnosti sú pre končiace termíny platnosti inštruktorských preukazov automaticky predĺžené v systéme JISCD a po uvoľnení budú kurzy prebiehať (zašleme pozvánky s možnosťou výberu stredísk), prípadne ak to bude možné v inej forme spustíme kurzy dištančne.

Vzhľadom na to, že Lockdown je priebežne predlžovaný (a nevieme odhadnúť termíny ani vývoj pandémie),  bol spracovaný návrh opatrení spolu s návrhom na kompenzáciu za nečinnosti v prevádzkach autoškôl tak, aby mimo doterajších balíkov opatrení, ako sú na zamestnancov a živnostníkov z Ministerstva práce SR a na pokles tržieb z rezortu Ministerstva hospodárstva SR,  sme predložili návrh na zníženie následkov pandémie z rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Rokovania prebiehajú spoločne so združením autodopravcov ČESMAD Slovakia a je vypracovaný spoločný návrh kompenzácie podľa počtu „zastavených“ dopravných prostriedkov. Pracovný materiál je predložený na vedenie MDV SR a postupne sa dotvára schéma pomoci ako spoločný balík.  O výsledku vydá informáciu MDV SR a samozrejme aj SKVZA.

Súčasťou spoločného postupu so združením ČESMAD Slovakia je aj požiadavka a možnosť vykonávať vzdelávanie profesionálnych vodičov  s MDV SR.

Dnes je už umožnené vykonávať pravidelný výcvik, aby naši vodiči mali platné doklady – karty KKV a neboli takto diskriminovaní pri vykonávaní medzinárodnej dopravy. Postup vedenia týchto kurzov je modifikovaný, teda je potrebné sa sním oboznámiť.

Našu hlavnú činnosť – vzdelávanie a príprava nových vodičov všetkých skupín vodičských oprávnení budeme môcť vykonávať až po uvoľnení Lockdownu a podľa stupňa v jednotlivých regiónoch bude regulovaná úradom verejného zdravotníctva. Vypracovali sme návrh „COVID automatu“, ktorý Vám uverejňujeme, ale pripomínam, že je to zatiaľ iba náš návrh a nemožno podľa neho teraz nič realizovať.

Rovnako je tento návrh spoločne prerokovaný s MDV SR a Odborom dopravnej polície policajného prezídia PZ SR so zapracovaním skúšok v jednotlivých fázach podľa COVID automatu. Teda rokovania prebiehajú spoločne osobne ale aj telefonicky a aj dištančne (vzhľadom na situáciu) a všetky témy komunikujeme na spoločné dopady v tejto situácii.

Dňa 19.1.2021 bolo takéto zamestnanie z úradu SKVZA vykonané dištančným spôsobom za účasti SKVZA, MDV SR, ČESMAD, TEMPEST a TSS GROUP, aby sme našli a aj navrhli riešenia v tejto zložitej situácii a spoločne eliminovali dopady pandémie a jej následkov pre celý rezort dopravy.

V súčasnosti hľadáme možnosti o rozšírenie dištančného vzdelávania pri platnosti existujúcej legislatívy a aj po jej prípadnej zmene (vyhlášky MDV SR) s tým, že dištančné vzdelávanie by bolo možné v nejakom rozsahu ponechať ako ďalšiu formu vzdelávania a potrebujeme sa vysporiadať  s evidenciou dochádzky a zabezpečiť automatizovaný prenos do systému JISCD. To všetko preto, aby sme mohli aspoň v nejakej forme vykonávať výcvik a do budúcna prípadne ponechať aj túto formu ako alternatívu pri bežných kurzoch tak, aby sme zmodernizovali náš vzdelávací proces a prispôsobili sa tak okoliu (strené a vysoké školy postupne prechádzajú na túto formu a stáva sa tiež bežnou alternatívou).

Pevne verím a tiež si to prajem, že tento stav nepotrvá dlho a spoločne to prekonáme bez ujmy tak, aby sme čo najskôr pracovali už v „normálnom režime“.

Prajem hlavne pevné zdravie Vám a Vašim blízkym.

S pozdravom za P SKVZA, DR SKVZA a aj úrad SKVZA

Ing. Jozef Rohaľ, predseda predstavenstva SKVZA


Školiace strediská KKV-povinnosť dodržiavať hygienické opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku ÚVZ SR č. 3/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 222 kB) (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 3/2021 V. v. SR“)

Z § 4 ods. 2 písm. d) vyhlášky ÚVZ SR č. 3/2021 V. v. SR, ako aj z uznesenia vlády SR č. 1/2021, (ktorým sa do 24. januára 2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na území Slovenskej republiky okrem územného obvodu okresu Nitra) vyplýva, že konanie hromadných podujatí uskutočňovaných na základe zákona je aj naďalej povolené. Pod tieto hromadné podujatia spadajú aj kurzy KKV, ktoré zabezpečujú poverené školiace stediská KKV na základe zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Z predmetného uznesenia vlády SR zároveň vyplýva, že účastníci - vodiči týchto kurzov, majú na cestu na takéto hromadné podujatia (kurzy) udelenú výnimku zo zákazu pohybu a pobytu vychádzania. V tomto prípade odporúčame všetkým účastníkom takéhoto kurzu KKKV sa pri náhodnej cestnej kontrole preukazovať pozvánkou príslušného povereného školiaceho strediska KKKV (t. j. pozvánkou na kurz KKV).

Vzhľadom na  aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a po vzájomnej konzultácii s ÚVZ SR, sa do 24. januára 2021 obmedzuje výkon školení školiacich stredísk KKV na nevyhnutné minimum. Z tohto dôvodu sa do 24. januára 2021 povoľuje vykonávať iba výhradne kurzy pravidelného výcviku vodičov, a to predovšetkým za dodržania odstupov minimálne 2 metre medzi všetkými zúčastnenými osobami a dodržiavaním ďalších opatrení, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 3/2021 V. v. SR:

a) vstup  a pobyt  v mieste  hromadného  podujatia umožniť  len  s prekrytými  hornými dýchacími  cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) zabezpečiť  pri  vstupe  do  priestorov  hromadného  podujatia  oznam  o  povinnosti,  že  v  prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

c) zaistiť  pri  vstupe  do  priestorov  hromadného  podujatia  dávkovače na  alkoholovú  dezinfekciu  rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť  iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

e) hygienické  zariadenia  priestorov  hromadného  podujatia  musia  byť  vybavené  tekutým  mydlom a papierovými utierkami,

f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  3. zákaz podávania rúk,

g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Kurzy základnej kvalifikácie KKV sú na území Slovenskej republiky  do 24. januára 2021 POZASTAVENÉ, avšak v prípade priaznivejšej epidemiologickej situácie alebo nových prijatých opatrení vládou SR, si Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhradzuje právo na zmenu tejto informácie.

Pre územný obvod okresu Nitra sa usporadúvanie akéhokoľvek druhu kurzov KKV do 29. januára 2021 NEODPORÚČA.

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.


Aktuálne - Dodatok č.2 - doplnenie učebnej osnovy

Dnešným dňom bol publikovaný Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa učebná osnova vodičských kurzov zo dňa 01.marca 2016 a ktorého účinnosť nadobúda zajtrajším dňom (t. j 29.12.2020).

 

Predmetný dodatok je zverejnený na: https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-rz/-/SK/RZ/MDVSR/V/2020/95/  ako aj na stránke ministerstva : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/autoskoly/ucebne-osnovy-kurzov-podla-ss-2-ods-1-zakona-c-93-2005-z-z-o-autoskolach-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/ucebne-osnovy-ucinne-od-1-marca-2016


Autoškoly, školiace strediská inštruktorov autoškôl a školiace strediská KKV - nové opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona  vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 589 kB).

Praktický výcvik v autoškole, školiacich strediskách inštruktorov autoškôl a školiacich strediskách KKV je s účinnosťou od 19. decembra 2020 pozastavený.  

Výučbu teórie môže vykonávať iba autoškola podľa § 34a vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dištančnou formou v rozsahu 100%)

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR je od 19. decembra 2020 pozastavený aj výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

 V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

 Ing. Jozef Rohaľ, predseda predstavenstva SKVZA


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk