logo

Záverečné skúšky v autoškolách

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu od 19.12.2020, sa skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského preukazu do odvolania nebudú vykonávať.
Prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti alebo osobitnú skúšku sa od prevádzkovateľov autoškôl do odvolania nepreberajú. 
Preskúšanie odbornej spôsobilosti držiteľov vodičského oprávnenia sa do odvolania nebudú vykonávať. 


Dištančná forma výučby teórie - podmienky

Dištančná forma výučby teórie vo vodičských kurzoch, inštruktorských kurzoch, doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl a kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku (ďalej len „kurzy“), je podľa aktuálneho znenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR“) jednou z foriem možností výučby teórie, nie však povinnosťou. Naďalej zostáva v platnosti, že autoškoly a školiace strediská môžu výučbu teórie vykonávať aj prezenčnou formou podľa opatrení vyplývajúcich z aktuálneho znenia vyhlášky ÚVZ SR. Dištančná forma výučby teórie v kurzoch sa realizuje len „on-line audio a video prenosom medzi inštruktorom/lektorom a účastníkom kurzu. Výučba teórie sa zaznamenáva v systéme JISCD spolu s plánovaním teoretickej výučby pred začatím hodiny s uvedením odkazu na internetovú stránku, kde sa výučba bude vyučovať.

Počas prebiehajúcej výučby teórie realizovanej dištančnou formou je prevádzkovateľ autoškoly/školiaceho strediska/inštruktor/lektor povinný bezplatne sprístupniť dané pripojenie štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na internetovú stránku, cez ktoré má byť realizovaná dištančná forma výučby teórie, a bez umožnenia pripojenia sa štátneho odborného dozoru na práve prebiehajúcu hodinu teórie, nie je možné takúto hodinu vyučovanú dištančnou formou vyznačiť v systéme JISCD a uznať. Podrobný postup na zaznamenávanie distančnej formy výučbu teórie nájdete kliknutím na tento odkaz (.pdf, 612 kB).


Nové opatrenia pre autoškoly a výcvikové strediská od 11.12.2020

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,

d) umožniť v kurzoch výučbu aj dištančnou formou.

 

 Z uvedeného vyplýva, že terajšiu prezenčnú formu možno nahradiť aj dištančnou.

Zároveň platí, že subjekty, ktoré mohli doteraz vykonávať výučbu teórie iba prezenčne, môžu od účinnosti tejto vyhlášky vykonávať teoretickú výučbu aj „dištančne“.

Vykonávanie praktických jázd (obmedzenie v rámci prijatých opatrení) je v podľa terajšej platnej vyhlášky nemenné.

Predmetná vyhláška (34/2020 V. v. SR) má stanovenú platnosť až od 11.12.2020, čo je od piatku od polnoci.


Autoškoly, školiace strediská inštruktorov autoškôl a školiace strediská KKV – povinnosť dodržiavať hygienické opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 488 kB).

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú.

Pozn.: Obmedzenie počtu osôb (6 osôb) podľa vyhlášky č. 27/2020 V. v. SR sa nevzťahuje na kurzy vodičov profesionálov (KKV), vodičské kurzy a kurzy zamerané na výcvik inštruktorov autoškôl, a to z dôvodu, že sa na ne vzťahuje výnimka podľa § 4 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 27/2020 V. v. SR, t. j. uskutočňujú na základe zákona. Naďalej je však potrebné dodržiavať opatrenia pre výkon hromadných podujatí vyplývajúcich z vyhlášky č. 27/2020 V. v. SR.

 

V súvislosti so záverečnými skúškami v autoškole je potrebné kontaktovať Ministerstvo vnútra SR (Prezídium Policajného zboru) a v súvislosti so skúškami KKV je potrebné kontaktovať príslušný okresný úrad v sídle kraja (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií).

Podľa aktualizovaných informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR začalo od 5. 11. 2020 s opätovným vykonávaním záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk